USLUGE

Analiza

 • Analiza urbanističkih, financijskih i funkcionalnih koncepata rješenja u skladu sa zahtjevima naručitelja

Idejno rješenje

 • Idejno rješenje kao prva faza idejnog projekta predstavlja grafičku provjeru koncepta. Sadrži podatke o ; smještaju građevine u prostoru,  prostornim gabaritima građevine, funkcionalnu i organizacijsku shemu, obilježja tlocrtnog rješenja,  elemente oblikovanja i elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).

Prezentacija

 • 3D vizualizacije projekta

Projektna dokumentacija

 • Idejni projekt – Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata, kojima se daje osnovno oblikovno-funkcionalno i tehničko rješenje građevine, te smještaj građevine na građevnoj čestici.
 • Glavni projekt – Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.

Izvedbeni projekt

 • Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.

Projekt izvedenog stanja

 • Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.

Snimak postojećeg stanja

 • Snimak postojećeg stanja je evidentiranje zatečenog stanja građevine s arhitektonsko- građevinskog, konstrukterskog i instalaterskog aspekta.

Ishođenje dozvole

Nadzor

 • Stručni i obračunski nadzor gradnje u ime investitora provodi nadzorni inženjer.

Konzalting

Konzalting (tehničko savjetovanje investitora ili obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje). Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno obavljanja djelatnosti upravljanja projektom gradnje jest da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine. Konzalting uključuje slijedeće poslove ili samo dio njih:

 • Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje, planiranje i priprema, u vezi s projektiranjem, građenjem, i uporabom građevine,
 • Odabir, povezivanje i usklađivanje rada projektanta, geodeta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevine, te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama i nadzor nad njihovim radom, u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
 • Pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata, potrebnih za izradu projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za građenje, kao i samo ishođenje navedenih dozvola,
 • Pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.